Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a ich spracúvania

Prostredníctvom internetovej stránky www.argama.sk dochádza k spracúvaniu osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov – Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 zo dňa 27.4.2016 (ďalej len ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 z 29. 11. 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoOOÚ“). V nasledujúcom texte prevádzkovateľ internetovej stránky www.argama.sk informuje návštevníkov o hlavných princípoch ochrany osobných údajov a zásadách ich ďalšieho spracúvania. Týmto si plní voči návštevníkom stránky informačnú povinnosť vyplývajúcu mu z platnej legislatívy.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ určuje ako budú osobné údaje spracúvané, určuje dobu, účel spracúvania v prípade potreby vyberá sprostredkovateľov, ktorí mu pomáhajú spracúvanie zabezpečiť, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré ste mu zverili, spracúva ich zodpovedne, transparentne a v súlade s ustanoveniami GDPR. Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných prostredníctvom webového rozhrania na internetovej stránke www.argama.sk je ARGAMA s.r.o. so sídlom Pannónska 4, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, IČO: 46026835, DIČ:2023259502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 72685/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

V prípade, že by ste potrebovali v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľa kontaktovať môžete sa na neho obrátiť aj

 • písomne na adrese: Pannónska 4, 900 21 Svätý Jur
 • prostredníctvom e-mailovej adresy: argama@argama.sk
 • alebo telefonicky na čísle: 0903 619 213

Osobné údaje detí

Internetová stránka prevádzkovateľa, nie je určená osobám mladším ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov prevádzkovateľ plánovane nespracúva.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje a následky neposkytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia Vám žiadne sankcie. Ak však osobné údaje prevádzkovateľovi neposkytnete nebudete sa môcť prihlásiť na vzdelávaciu aktivitu a vyplnenie AD testu, nebudeme Vám môcť zasielať informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách. Je výhradne na Vašom uvážení, či osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnete.

Rozsah spracúvania osobných údajov, účel, právny základ a doba spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva len osobné údaje, ktoré mu poskytnete v súvislosti s využívaním jeho služieb, alebo na základe dobrovoľne udeleného súhlasu. Jedná sa o nasledovné osobné údaje, účel, právny základ a dobu spracúvania:

 • Účel: Poskytovanie služieb (vzdelávacích aktivít)
 • Právny základ: nie je (nezáväzná prihláška na vzdelávaciu aktivitu alebo AD test)
 • Rozsah spracúvaných údajov: titul, meno a priezvisko, názov pracoviska, adresa pracoviska, číslo v komore, telefónne číslo, email.
 • Doba spracúvania: do ukončenia realizácie vzdelávacej aktivity .

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ v uvedenom rozsahu nevyhnutne potrebuje pre účely organizačno- technického zabezpečenia a poskytnutia objednanej služby. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na realizáciu vzdelávacej aktivity. V prípade, že mu tieto údaje neposkytnete, nebude môcť riadne zabezpečiť priebeh a plnenie vzdelávacej aktivity.

 • Účel:priamy marketing, ak dotknutá osoba bola v minulosti klientom prevádzkovateľa – to znamená zasielanie informácií o organizovaných vzdelávacích aktivitách, formou e-mailovej správy osobám, ktoré v minulosti boli klientom prevádzkovateľ
 • Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • Rozsah spracúvaných údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa,
 • Doba spracúvania:kritériom pre určenie doby spracúvania je doba po ktorú prevádzkovateľ poskytuje túto bezplatnú službu, alebo pokým dotknutá osoba nepožiada o ukončenie zasielania.

V prípade, že ste sa nákupom tovaru alebo služieb prevádzkovateľa v minulosti stali jeho klientom, prevádzkovateľ je oprávnený zasielanie správ súvisiacich s priamym marketingom v zmysle platnej legislatívy vnímať ako svoj oprávnený záujem. Zasielanie takýchto správ môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na odhlasovací link v pätičke každého e-mailu, alebo priamo kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom jeho kontaktných údajov.

Cookies

Prevádzkovateľ na webovej stránke argama.sk využíva tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú prostredníctvom internetového prehliadača na Vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. To vedie k zabezpečeniu riadneho fungovania stránky a dosiahnutiu vysokej miery užívateľského komfortu. Ak vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať. V tom prípade nebudete môcť použiť tento proces registrácie a môže sa stať, že zistíte narušenie inej funkcionality na stránke. Keď z našej webovej stránky odídete, môžete si súbory cookie, ak si to budete želať, vždy so svojho systému vymazať. Súbory cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prístup k osobným údajom

Vami poskytnuté osobné údaje nie sú verejne prístupné. Prístup k osobným údajom má prístup prevádzkovateľ a IT pracovník. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie služieb a splnenie zákonných požiadaviek len po nevyhnutnú dobu a v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Prenos osobných údajov do tretích krajín Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva výhradne v rámci Európskej únie, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu ochranu na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä tieto práva:

a) Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Na niektoré účely môže prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v súlade s GDPR spracúvať aj bez Vášho súhlasu. Ak je na niektorý účel potrebný váš explicitný súhlas a prevádzkovateľovi ste ho poskytli, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

b) Právo žiadať opravu či doplnenie osobných údajov

V prípade, že sa Vaše údaje zmenia, alebo zistíte, že sú neaktuálne, či neúplné, máte právo požadovať ich doplnenie, alebo opravu.

c) Právo požadovať obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania, ak sa domnievate, že Vaše údaje sú nesprávne, alebo že je spracúvanie protizákonné, ale namiesto ich vymazania požadujete len obmedzenie ich použitia.

d) Právo vzniesť námietku

V prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo z titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa na účely priameho marketingu máte právo podať námietku proti takému spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedenom právnom základe v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Námietku je potrebné podať prevádzkovateľovi.

e) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ s jej osobnými údajmi nakladá v rozpore s platnou legislatívou, má právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán. Miestne príslušným dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

f) Právo na prístup k svojim osobným údajom

Môžete prevádzkovateľa požiadať o informácie, či spracúva Vaše osobné údaje a v prípade, že áno aj informácie o účeloch spracúvania, kategórii údajov, príjemcoch údajov a predpokladanej dobe spracúvania.

g) Právo na prenositeľnosť údajov

Ak by ste chceli ako dotknutá osoba svoje osobné údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi máte právo požiadať o ich sprístupnenie, podobne ako pri využití práva na prístup k osobným údajom, s tým že prevádzkovateľ Vám ich dodá v strojovo čitateľnej podobe.

h) Požadovať výmaz osobných údajov

Právo požadovať výmaz svojich osobných údajov znamená možnosť požiadať prevádzkovateľa aby vymazal všetky osobné údaje dotknutej osoby zo svojich informačných systémov, aj zo systémov všetkých svojich sprostredkovateľov a všetkých záloh.

Prevádzkovateľ je povinný na žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie svojich práv odpovedať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca.

Mlčanlivosť

Spracovateľ si týmto dovoľuje uistiť všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva, že všetky osoby a subjekty zúčastnené na spracúvaní údajov sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie spracúvaných osobných údajov. Okrem zákonom stanovenej povinnosti nebudú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté žiadnym iným tretím stranám.